Приложение № 6

към чл. 47, ал. 1, т. 8 и чл. 52, ал. 2 и 4 от ЗЗП

 

Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора:

(попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено, ако желаете да се откажете от договора)

 

До................................................................................................................................................

(името на търговеца, неговият географски адрес и когато е приложимо, номерът на факса му и електронният му адрес се попълват от търговеца):

С настоящото уведомявам/уведомяваме*, че се отказвам/отказваме* от сключения от мен/нас* договор

за покупка на следните стоки*/за предоставяне на следната услуга*:....................................................

............................................................................................................................................................

– Поръчано на*/получено на*...............................................................................................................

– Име на потребителя/ите .....................................................................................................................

– Адрес на потребителя/ите ..................................................................................................................

– Подпис на потребителя/ите ................................................................................................................

(само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)

– Дата .................................................................................................................................................

------------------------------------------------------

* Ненужното се зачертава.