Facebook Pixel

Политика на поверителност

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА ПОМПЕН ОФИС ЕООД

В сила от 05.05.2020г.

I. Въведение

ПОМПЕН ОФИС зачита неприкосновеността на личния живот на клиентите си и гарантира в максимална степен защитата на личните им данни. Настоящата Политика за поверителност и защита на личните данни (наричана по-долу „Политика за поверителност“) е изготвена и се основава на действащото българско и европейско законодателство в областта на защитата на личните данни.

Настоящата Политика за поверителност регулира обработването на лични данни на физически лица или представители на юридически лица на наши клиенти или потенциални такива, както и потребители на нашите уебсайтове: https://pompite.bg, https://pumpoffice.com във връзка с услугите, предоставяни от ПОМПЕН ОФИС, включително предоставяни чрез и достъпни на Сайта.

Настоящата Политика за поверителност, заедно с Правилата за ползване на Сайта, и всякакви други документи, които са упоменати на Сайта, определя правилата, които ПОМПЕН ОФИС ще спазва при обработване на лични данни, които събираме от Вас или за Вас, или които Вие ни предоставяте. Настоящата Политика за поверителност не засяга, не ограничава и не отменя правата Ви, произтичащи от Закона за защита на личните данни („ЗЗЛД“) или друго относимо законодателство.

Ако имате някакви въпроси или коментари относно настоящата Политика за повериталност, моля да се свържете с нас на адрес: office@pumpoffice.com

Моля, прочетете внимателно тази Политика преди да използвате Сайта или да предоставите Личните си данни, независимо дали по електронен път на Сайта или на хартия, тъй като с предоставянето на Личните си данни Вие се съгласявате с нейните условия. Ако не желаете да обработваме личните Ви данни по начина, описан в настоящата Политика за поверителност, моля не ни ги предоставяйте. Предоставянето на лични данни от Ваша страна е доброволно, с оглед използването на определени, предоставяни от нас услуги и използването на Сайта и/или достъп до него. Моля да имате предвид, че в някои случаи ние няма да можем да Ви предоставим услугата, която сте поискали, ако не ни предоставите нужната информация. Моля също така да имате предвид, че в определени случаи Вашето съгласие за обработване на лични данни може да не е необходимо, ако ПОМПЕН ОФИС разполага с друго правно основание, напр. изпълнение на нормативно установени задължения.

ІІ. Кой обработва и носи отговорност за личните Ви данни?

ПОМПЕН ОФИС („ние“) е търговското дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 202988881, което събира, обработва и съхранява Вашите лични данни при условията на тази Политика за поверителност. ПОМПЕН ОФИС е администратор на лични данни по смисъла и Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД). Можете да се свържете с нас на който и да е от следните координати:

Адрес на управление: гр.Варна, ул. Велес № 9

Телефон:  +359 88 619 0680

e-mail: office@pumpoffice.com

 

III. Категории лични данни, обработвани от ПОМПЕН ОФИС
 1. ПОМПЕН ОФИС може да обработва публично достъпните лични данни и/или лични данни, предоставени от Вас. Основните видове лични данни, които се обработват са:

(1.1) Информация за лична идентификация – имена.

(1.2) Данни за контакт (вкл. пощенски и електронен адреси, телефонен и факс номера и други);

(1.3) Данни от комуникацията между нас и Вас, навиците, преференциите, удовлетвореността Ви от нашите услуги (активност при използване на услугите, оплаквания, заявки и др.);

(1.4) Данните, получени при изпълнението на задълженията, произтичащи от нормативните актове (т.е. данни, произтичащи от запитвания, регулации, разследващи органи, нотариус, данъчни служби, съд, съдия изпълнител);

(1.5) Данни за сключване на договори за продажба, дилърство, продажби на едро, отложено плащане и др. с физически или юридически лица (като имена, адрес и др.).

 1. С цел осигуряване на доброто изпълнение на услугите и на задълженията произтичащи от клиентски договори, ПОМПЕН ОФИС има право да обработва всяка информация, която е налична в публични регистри (вкл.публична база данни и данни, оповестени в интернет) както и информация получена от трети страни по повод изпълнение на законни разпоредби, относно клиенти.
 1. ПОМПЕН ОФИС има право и задължение да провери верността на личните данни, записани в базата данни, като за целта изисква от Вас да верифицирате данните и ако е необходимо, да ги коригирате или да потвърдите верността на своите данни.
 2. Различните видове лични данни могат да се обработват самостоятелно или в комбинация помежду им.
IV. Цели и правни основания за обработване на лични данни
 1. Обработване на лични данни, което е необходимо за сключване или изпълнение на договори с нас или във връзка с подготовка за сключване на договори с нас.

ПОМПЕН ОФИС обработва данните Ви за следните цели:

(1.1) Идентифициране на клиент при: сключване на нов или изменение на съществуващ договор с нас; разяснения за ползваните услуги; изпълнение на сключен договор.

(1.2) Изготвяне на предложения за сключване на договори, изпращане на преддоговорна информация и проект на договор;

(1.3) Изпълнение на задължения произтичащи от договори, сключени с Вас или представлявано от Вас дружество, упражняване на права и осигуряване изпълнението на договори от страна на нашите клиенти; Данни за предпочитаните от Вас стоки и услуги;

(1.4) Администриране и отговор на клиентски оплаквания/запитвания/жалби/рекламации; връщане на суми и стоки; замяна на продукт;

(1.5) Плащане на задължения, разсрочване на дължими суми; управление на събиранията на вземанията;

 1. В изпълнение на свои законови задължения, ПОМПЕН ОФИС обработва данните Ви за следните цели:

(2.1) Издаване на фактури;

(2.2) За извършване на данъчно – осигурителен контрол от съответните компетентни органи; Изготвяне на предложения за сключване на договори, изпращане на преддоговорна информация и проект на договор;

(2.3) Изпълнение на задължения във връзка с продажбата от разстояние, продажбата извън търговския обект, предвидени в Закона за защита на потребителите;

(2.4) Предоставяне на информация на Комисията за защита на личните данни във връзка със задължения, предвидени в нормативната уредба за защита на личните данни – Закон за защита на личните данни, Регламент (ЕС) 2016/679 от 27 април 2016 година и др.;

(2.5) Задължения, предвидени в Закона за счетоводството и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и други свързани нормативни актове, във връзка с воденето на правилно и законосъобразно счетоводство.

V. Категории трети лица, които получават достъп и обработват личните Ви данни

(5.1) Транспортни/куриерски фирми, пощенски оператори с оглед изпълнение на договорните ни задължения, изпращане на кореспонденции и комуникации, във връзка с договора между нас;

(5.2) Лица, които по възлагане на ПОМПЕН ОФИС поддържат оборудване и софтуер, използвани за обработване на личните Ви данни;

(5.3) Доставчици на услугата за събиране на дългове, нотариус, адвокат, съдебен изпълнител или друго трето лице, ако клиентът е нарушил задължението, произтичащо от договор с нас;

(5.4) Банките, обслужващи плащанията, извършени от Вас;

(5.5) Лица, на които ПОМПЕН ОФИС е предоставила изпълнението на част от дейностите или задълженията, свързани с конкретна услуга, която дължим към вас;

(5.6) Лица извършващи консултантски услуги в различни сфери – адвокати, счетоводители и др.;

(5.7) Органи, институции и лица, на които сме длъжни да предостави лични данни по силата на действащото законодателство;

VI. За какъв срок се съхраняват личните Ви данни?

Продължителността на съхранение на личните Ви данни зависи от целите на обработването, за които са събрани:

Личните данни, обработвани с цел сключване/изменение и изпълнение на договори между ПОМПЕН ОФИС и Вас или представлявано от Вас дружество – за срока на действие на договора и до окончателно уреждане на всички финансови отношения между страните. ПОМПЕН ОФИС може да съхранява някои от личните Ви данни и за по-дълъг срок до изтичане на съответната погасителна давност с цел защита при евентуални претенции на клиенти във връзка с изпълнение/прекратяване на договори с нас, както и за по-дълъг срок в случай на вече възникнал правен спор до окончателното му решаване с влязло в сила съдебно /арбитражно решение;

Личните данни, обработвани с цел издаване на счетоводни/финансови документи за осъществяване на данъчно–осигурителния контрол, като но не само – фактури, дебитни, кредитни известия, приемо-предавателни протоколи, договори за предоставяне на услуги/стоки се съхраняват поне 11 години след изтичане на давностния срок за погасяване на публичното вземане, освен ако приложимото законодателство не предвижда по – дълъг срок.

Личните данни, обработвани с цел управление на профила в Сайта – до изричното оттегляне на даденото съгласие или получаване на възражение за обработване на лични данни за управление на профил.

VII. Вашите Права във връзка с обработването на Личните ви данни
 1. Общи права

Във връзка с обработване на лични данни, имате следните права, които може да упражните Във всеки момент, докато съхраняваме или обработваме личните Ви данни, като изпратите заявление на адреса на ПОМПЕН ОФИС, посочен по-горе, или по електронен път на имейл: office@pumpoffice.com

Имате право да поискате от ПОМПЕН ОФИС:

копие от Вашите лични данни и достъп по всяко време до тях;

да коригира без ненужно забавяне, неточните Ви лични данни, както и данните, които не са вече актуални;

личните си данни във вид удобен за прехвърляне на друг администратор на лични данни, или да поискате ние да го направим, без да бъдете възпрепятствани от наша страна (право на преносимост);

личните Ви данни да бъдат изтрити без ненужно забавяне при наличието на някое от законовите основания за това;

да ограничи обработването на личните Ви данни, като в този случай данните Ви ще бъдат само съхранявани, но не и обработвани. Отказът ни за ограничаване ще е изрично само в писмен вид, като сме длъжни да го мотивираме със законосъобразната причина;

Имате право също:

да оттеглите Вашето съгласие за обработката на личните Ви данни по всяко време с отделно искане, отправено до ПОМПЕН ОФИС, при обработване основаващо се на дадено съгласие;

да възразите срещу обработването на личните си данни;

да възразите срещу автоматизирана обработка, включително профилиране;

да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране;

 1. Имате право на жалба до надзорния орган

Имате право да подадете жалба направо до надзорния орган, като компетентният за това орган е Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2 (www.cpdp.bg).

В случай, че желаете да подадете жалба относно обработката на личните ви данни от ПОМПЕН ОФИС, можете да го направите на посочените данни за контакт на Администратора (на посочените по-горе данни за контакт).

 1. Автоматизирано вземане на решения

Администраторът не изполва личните Ви данни за автоматизирано вземане на решения. В случай, че възнамеряваме да изполваме личните Ви данни за автоматизирано вземане на решения, имате право да бъдете информирани и затова, както и да получите информация за логиката на всяко автоматизирано обработване на лични данни, отнасящи се до Вас.

 1. Възражение срещу използване за директен маркетинг

Имате право да възразите срещу обработването за в бъдеще на личните Ви данни за целите на директния маркетинг и реклама, както и срещу разкриването им на трети лица и използването им от тяхно име за целите на директния маркетинг и реклама, като оттеглите даденото от Вас съгласие по всяко време.

Към настоящия момент ПОМПЕН ОФИС не събъра съгласия за обработване на вашите лични данни за директен маркетинг и съответно не използва вашите данни за такава цел.

 1. Може ли да откажете предоставянето на лични данни на ПОМПЕН ОФИС и какви са последиците от това?

За да сключим договор с Вас и да Ви предоставим заявените услуги в съответствие със законовите и в последствие договорните ни задължения, ПОМПЕН ОФИС се нуждае от определени данни, които да идентифицират страната по договора, нейния пълномощник, данни за контакт, данни за плащане на задълженията.

Непредоставянето на такива данни препятства възможността да сключим договор за услуги с Вас.

VIII. Как защитаваме данните Ви

ПОМПЕН ОФИС прилага организационни, физически, информационно технологични и други необходими мерки, за да гарантира сигурността и защитата на личните Ви данни и мониторинга на обработването на лични данни.

Наред с други неща, такива мерки за сигурност включват следните дейности:

– ПОМПЕН ОФИС е установила изискванията за обработка, регистрация и съхранение на лични данни с вътрешните процедури, спазването на които се наблюдава постоянно;

– достъпът на служителите на ПОМПЕН ОФИС до лични данни и разрешението за обработка на лични данни в базата данни на ПОМПЕН ОФИС е ограничен, в зависимост от задълженията им;

– ПОМПЕН ОФИС е установила задължения за поверителсност за своите служители;

– достъпът до офис оборудването на ПОМПЕН ОФИС и компютрите на всеки служител е ограничено.

– ние прилагаме всички необходими организационни и технически мерки, предвидени в Закона за защита на личните данни, както и най-добрите практики от международни стандарти

– с цел максимална сигурност при обработка, пренос и съхранение на Вашите данни, може да използваме допълнителни механизми за защита като криптиране, псевдонимизация и др.

Мерките за сигурност, които прилагаме, са обект на постоянно подобряване и адаптация към най-съвременните технологии.

IX. Връзка към други сайтове

Понякога Сайтът може да съдържа връзки/ препратки (хиперлинкове) към други сайтове. Ние не оперираме свързаните сайтове и не одобряваме съдържанието, услугите и продуктите на тези сайтове. Съветваме Ви да използвате свързаните сайтове внимателно и с нужното внимание към тяхното съдържание и условия за ползване. ПОМПЕН ОФИС не носи отговорност за политиката за поверителност или съдържанието на такива сайтове и Ви съветваме да прегледате техните политики за поверителност. Въпреки това, веднага щом ПОМПЕН ОФИС получи информация относно незаконни дейности или незаконна информация в такива Интернет страници, ПОМПЕН ОФИС ще предприеме незабавни мерки за премахване на електронните препратки (линкове) към тях.

X. Политика за поверителност по „Бисквитките“

За да работи Сайта според заложената от екипа на ПОМПЕН ОФИС функционалност, както и да персонализираме Вашите посещения, понякога запазваме на Вашето устройство малки файлове с данни, наречени „бисквитки“ (cookies). Това е стандартна практика, използвана масово в почти всички сайтове по света. Настоящият документ обяснява как ние правим това.

За да се запознаете с Политиката за употреба на „Бисквитки“, моля посетете страницата с нашата Политика за използване на „бисквитките“.

Изменения на Политиката за поверителност

Възможно е периодично да актуализираме своята Политика за защита на личните данни. При промяна в настоящата политика, на уеб сайта ни ще бъде публикувано съобщение, както и актуализираната Политика за защита на личните данни. Всички изменения и допълнения в Политиката за поверителност ще бъдат прилагани само след публикуване на актуалното ѝ съдържание, достъпно чрез нашия Сайт.